Select Page

Učinki in doprinos projekta

 

S projektom smo želeli spodbujati kreativnost in inovacije, medpredmetno sodelovanje, sodelovalno učenje pri poučevanju ter vseživljenjsko učenje oz. razvijati kompetence za 21. stoletje. Spodbuditi smo želeli mobilnost učiteljev za dvig njihovih kompetenc in večjo odprtost šole.

V okviru projekta smo izdelali  KREATORIUS kotičke: K(ritično mišljenje), R(eševanje problemov), E(rasmus+), A(vtentične naloge), T(vorec pravičnosti in humanosti), O(sebnostna rast), R(azvijanje socialnih veščin), I(inovativnost), U(ustvarjalnost), S(strpnost). Trije kotički se nahajajo na matični šoli v Cerkljah na hodnikih, kjer se zadržujejo učenci različnih starostnih skupin. En kotiček ponuja učencem učenje skozi igro, v drugem se srečujejo in si pridobivajo znanje iz ekoloških vsebin, tretji je namenjen spoznavanju Evropske unije. En KREATORIUS kotiček smo postavili tudi v podružnični šoli v Zalogu, ki združuje vse tematike glede na starost otrok, ki šolo obiskujejo.

Šolska stopnišča smo s pomočjo nalepk spremenili v bogato učno okolje.

Metode za razvijanje kompetenc za življenje v 21. stoletju smo uporabili pri pouku (uporaba IKT, metode za spodbujanje ustvarjalnosti, strategije za razvijanje in spodbujanje kritičnega mišljenja, komunikacije, kreativnosti, sodelovanja v okviru posameznih šolskih predmetov). 

Projekt je pomembno vplival na zavod kot celoto. Sodelujoči pri projektu so samozavestnejši in smelejši pri izvedbi drugih nalog: npr. pri pouku, pri delu z učenci, v sodelovanju s starši in vodstvom šole. Gre za kompetence, ki jih učitelj težje dobi pri svoji običajni praksi: načrtovanje izobraževanja v skladu s cilji projekta, usklajevanje obveznosti v šoli in dodatnih obveznosti iz projekta, izmenjavi izkušenj s strokovnimi delavci izven zavoda, aktivnejšo vlogo staršev pri različnih aktivnosti, timskim delom. Učitelji so samozavestneje predstavljali svoje delo v različnih sredinah izven šole, kar potrjuje njihova navezava stikov z drugimi šolami, ali pa individualne izjave strokovnih delavcev. 

Učenci so bili deležni aktivnejšega pouka, kjer so sodelovali v vseh fazah od načrtovanja, oblikovanja ciljev, do izvajanja in evalvacije. Izkazali so dobro motivacijo za tak način dela in izražali visoko stopnjo zadovoljstva. Pokažemo se lahko z nekaj kvalitetnimi dnevi dejavnosti, ki so izkaz učinkov projekta. 

https://read.bookcreator.com/JZCQx0rKA7dBe40UfVYc0IzGOR83/ovfjqngRR8etOU2XpwA0xw

school hours

M-F: 8am – 3:30pm

Address

Krvavška cesta 4

4207 Cerklje na Gorenjskem

Newsletter

(Visited 35 times, 1 visits today)