ERASMUS+

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Ocenjeni proračun celotnega evropskega programa za obdobje 2021 – 2027 znaša 26,2 milijarde evrov. To je skoraj dvakrat več v primerjavi s predhodnim programom (2014–2020).

Program za aktualno obdobje namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri

 • uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic,
 • izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027,
 • razvoju evropske razsežnosti v športu.

Erasmus+ ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na naslednjih področjih:

 • visokošolsko izobraževanje
 • poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • šolsko izobraževanje (vključno s predšolsko vzgojo in varstvom)
 • izobraževanje odraslih
 • mladi
 • šport

Erasmus+ šolskemu izobraževanju omogoča:

 • izobraževanja učiteljev na tečajih znotraj EU,
 • prisostvovanje na delovnem mestu na drugih evropskih šolah,
 • mobilnosti ter izmenjave učiteljev in učencev z namenom sodelovanja z drugimi evropskimi izobraževalnimi ustanovami,
 • gostitev tujega strokovnjaka na šoli.

Več informacij se nahaja na KLIK.

 

What is Erasmus+?

Erasmus+ is a programme of EU, which supports education, training, the young and different sports in Europe.

The estimated budget of the programme amounts to 26,2 billion euros. That is almost twice as much as the previous programme (2014–2020).

The programme for the period from 2021 to 2027 puts a big emphasis on social inclusion, green and digital transition, and also on the encouragement of youth participation in the democratic life.

It supports the priority tasks and activities, specified in the European educational space, action play for digital education and European programmme of knowledge and competences. Besides that, the programme helps with:

 • realisation of European pillar of social rights,
 • execution of EU strategy for the young during the years form 2019 to 2027,
 • development of European dimension in sports.

Erasmus+ offers the opportunities for mobility and cooperation in the next fields:

 • university education,
 • vocational education and practice,
 • school education (including kindergaten and day care),
 • adult education,
 • the young.

You can find more information here: KLIK.

(Visited 211 times, 1 visits today)